Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《郎》

Library Resources
1 郎:
郎:官名又魯邑又姓出中山魏郡二望。魯當切,三十。

2 郎:
蓈:《說文》曰:禾粟之穗生而不成者謂之蕫蓈。

3 郎:
稂:草名似莠。《說文》同上。

4 郎:
桹:桄桹木名。

5 郎:
廊:廡也,文穎曰廊殿下外屋也。

6 郎:
榔:㯽榔。

7 郎:
鋃:鋃鐺鎖頭一曰鍾聲。

8 郎:
硠:硠磕石聲。

9 郎:
𪁜:𪁜鷱鳥名。

10 郎:
浪:滄浪水名。又盧宕切。

11 郎:
䯖:䯑䯖股肉䯑。苦光切。

12 郎:
蜋:螳蜋。

13 郎:
𩷕:魚脂。

14 郎:
琅:琅玕玉名。《爾雅》云:西北之美者有崐崘璆琳琅玕焉又琅邪郡名今沂州也,又姓齊有大夫琅過。

15 郎:
瑯:琅邪郡名俗作瑯瑘。

16 郎:
㝗:㝩㝗宫室空皃。

17 郎:
狼:犲狼。《說文》曰:犲似犬銳頭而白頰髙前廣後帝王丗紀曰有神牽白狼銜鉤入殷朝又姓左傳晉有大夫狼瞫。

18 郎:
欴:欴㰠貪皃。

19 郎:
𦵧:𦵧毒藥名。

20 郎:
踉:踉䠙行皃。

21 郎:
莨:草名。

22 郎:
㟍:峻㟍山名冬日所入。

23 郎:
䡙:𨍴䡙軘軨。

24 郎:
艆:海中大船。

25 郎:
駺:馬尾白。

26 郎:
躴:躴躿身長皃。

27 郎:
筤:車籃一名𥫵。𥫵音替。

28 郎:
𥍫:短矛。

29 郎:
閬:髙門。又盧宕切。

30 郎:
哴:哴吭吹皃。

URN: ctp:n296197