Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《黃》

Library Resources
1 黃:
黃:中央色也,亦官名有乗黃令晉官主乗輿金根車也,又州名古邾國地秦屬南郡漢西陵縣也,隋爲黃州取古黃城爲名亦姓出江夏陸終之後受封於黃後爲楚所滅因以爲氏漢末有黃霸。胡光切,三十三。

2 黃:
皇:君也,美也,天也。《說文》作皇大也,又姓左傳鄭大夫皇頡。

3 黃:
璜:《說文》曰:半璧也,周禮以𤣥璜禮北方。

4 黃:
惶:懼也,恐也,遽也。

5 黃:
遑:急也。

6 黃:
潢:《說文》云:積水池也。

7 黃:
堭:堂堭合殿。

8 黃:
煌:火狀。

9 黃:
餭:餦餭餳也。

10 黃:
騜:馬黃白色。

11 黃:
艎:艅艎吳王舟名。

12 黃:
簧:笙簧。

13 黃:
隍:城池也,有水曰池無水曰隍。

14 黃:
癀:病也。

15 黃:
𨝴:古國名。

16 黃:
湟:水名出金城。

17 黃:
徨:彷徨。

18 黃:
篁:竹名。

19 黃:
鱑:魚名。

20 黃:
蝗:蟲蝗爲災。

21 黃:
凰:鳳凰本作皇詩傳云雄曰鳳雌曰皇。

22 黃:
偟:偟暇。

23 黃:
媓:女媓堯妻。

24 黃:
獚:犬名。

25 黃:
蟥:蛂蟥蛢甲蟲也。

26 黃:
韹:韹樂鐘聲也。又音橫。

27 黃:
𨜔:古縣名。

28 黃:
䍿:羽舞名。

29 黃:
䅣:䅭䅣穄名。

30 黃:
𤯷:榮也。

31 黃:
葟:上同。

32 黃:
趪:趪趪武皃又張設皃。

URN: ctp:n296302