Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《庚》

Library Resources
1 庚:
庚:更也,償也。《爾雅》云:太𡻕在庚曰上章又姓唐有太常博士庚季良又漢複姓莊子有庚桑楚。古行切,十二。

2 庚:
鶊:鶬鶊。

3 庚:
更:代也,償也,改也。又古孟切。

4 庚:
䢚:兔徑。

5 庚:
秔:秔稻。

6 庚:
稉:上同。

7 庚:
粳:俗。

8 庚:
賡:續也,經也,償也。

9 庚:
羹:羹𦞦。《爾雅》云:肉謂之羹。

10 庚:
𩱧:古文。

11 庚:
埂:秦人謂坑也。

12 庚:
浭:水名出北平。

URN: ctp:n296466