Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《平》

Library Resources
1 平:
平:正也,和也,易也,亦州名古山戎孤竹白狄𡵟子二國之地秦爲遼西郡隨爲北平郡武德初爲平州有盧龍塞又姓齊相晏平仲之後漢有丞相平當又漢複姓何氏姓苑云有平陵乎寧二氏。符兵切,八。

2 平:
評:評量亦評事大理寺官唐初置十二貟。又音病。

3 平:
苹:葭一曰蒲白又曰萍別名又云藾蕭也。

4 平:
枰:枰仲木名又博局也。

5 平:
泙:水名。《說文》谷也。

6 平:
坪:地平。

7 平:
胓:牛羊脂也。

8 平:
蚲:蚌蚲。

URN: ctp:n296587