Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《庭》

Library Resources
1 庭:
庭:門庭又直也,亦州名即漢車師後王庭之地本烏孫國土也,其前王庭即交河縣是也。特丁切,二十一。

2 庭:
停:息也,定也,止也。

3 庭:
鼮:鼮鼠豹文漢武帝得此鼠孝廉郎終軍識之賜絹百匹。

4 庭:
莛:草莖。

5 庭:
葶:葶藶。

6 庭:
筳:竹筳。

7 庭:
亭:今亭子名。《釋名》云:亭停也,人所停集也,漢典職曰洛陽二十街街一亭十二城門門一亭也。

8 庭:
聤:耳出惡水。

9 庭:
霆:雷霆。

10 庭:
渟:水止。

11 庭:
𩹇:魚名。

12 庭:
綎:綬也。

13 庭:
娗:好皃。

14 庭:
㼗:甎也。

15 庭:
𧖧:定息。

16 庭:
挺:縣名在膠東。又徒頂切。

17 庭:
楟:山棃木名。

18 庭:
蜓:蜻蜓亦蟪蛄別名。

19 庭:
廷:風俗通云廷者平也,又正也,國家朝廷也。《釋名》云:廷停也,人所停集之處《漢書》曰:廷尉秦官也,應劭曰古官也。

20 庭:
㹶:猱㹶猨屬。

21 庭:
𧓴:埤篬云蠶二眠。

URN: ctp:n297030