Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《登》

Library Resources

Library Resources
1 登:
登:成也,升也,进也,衆也。《说文》曰:上车也,亦州名汉文帝封悼惠王子爲牟平侯即此地也,周爲登州取文登山而名又姓蜀有关中流人始平登定。都滕切,八。

2 登:
璒:石似玉也。

3 登:
灯:灯火。

4 登:
簦:长柄笠也。

5 登:
㲪:毾㲪。

6 登:
䔲:金䔲草。

7 登:
㽅:瓦器。

8 登:
䳾:䳾鶛鸟也。

Library Resources
1 楞:
楞:四方木也。鲁登切,六。

2 楞:
棱:上同又威棱又柧棱木也。

3 楞:
棱:俗。

4 楞:
輘:车声。

5 楞:
倰:倰儯长皃。

6 楞:
祾:祭也,福也,灵也。

Library Resources
1 僧:
僧:沙门也,梵音云僧伽。苏增切,三。

2 僧:
鬙:鬅鬙发短。

3 僧:
䒏:䒐䒏神不爽也。

Library Resources
1 崩:
崩:《说文》云:山坏也。北滕切,一。

Library Resources
1 增:
增:益也,加也,重也,又埋币曰增。作滕切,十二。

2 增:
憎:憎疾。

3 增:
磳:硱磳石皃。又士殑切。

4 增:
曾:则也,亦姓曾参之后汉有尚书曾伟古作曾。又音层。

5 增:
矰:弋射矢也。

6 增:
罾:鱼网。

7 增:
熷:蜀人取生肉于竹中炙。

8 增:
䎖:举也,又飞鸟皃。

9 增:
竲:巢髙。

10 增:
橧:礼运曰夏则居橧巢。

11 增:
譄:加言也。

12 增:
𦼏:菎草。

Library Resources
1 瞢:
瞢:目不明。武登切,四。

2 瞢:
蕄:《尔雅》云:存存蕄蕄在也。

3 瞢:
䒐:䒐䒏神不爽也。

4 瞢:
𦱟:檅也。

Library Resources
1 层:
层:重屋也,昨棱切,又作滕切,三。

2 层:
曾:经也。又作滕切。

3 层:
䁬:目小作态瞢䁬也。

Library Resources
1 朋:
朋:朋党也,五贝曰朋书云武王恱箕子之对赐十朋也。步崩切,六。

2 朋:
堋:射堋。

3 朋:
鹏:大鸟。

4 朋:
棚:棚门。又薄庚切。

5 朋:
倗:辅也,又姓汉书王尊传云南山羣盗倗宗等。又匹等切。

6 朋:
鬅:鬅鬙被发。

Library Resources
1 弘:
弘:大也,又姓衞有𢎞演。胡肱切,三。

2 弘:
鞃:𩉦鞃轼中靶也。

3 弘:
苰:藤苰胡麻也。

Library Resources
1 肱:
肱:臂也。古弘切,二。

2 肱:
𩉦:轼中靶也。

Library Resources
1 薨:
薨:《说文》云:公侯卒也。呼肱切,五。

2 薨:
𠐿:《说文》曰:惛也。

3 薨:
𩖉:惛迷也。

4 薨:
𩙛:𩙛𩙛大风也。

5 薨:
𤃫:水声。

Library Resources
1 能:
能:工善也,又兽名熊属足似鹿亦贤能也,奴登切又奴代奴。来二切,一。

Library Resources
1 腾:
腾:驰也,跃也。《说文》曰:传也,一曰犗马也。徒登切,十一。

2 腾:
滕:国名亦姓滕侯之后以国爲氏。

3 腾:
縢:行縢。

4 腾:
幐:囊可带者。

5 腾:
螣:螣蛇或曰食禾虫。

6 腾:
藤:藤苰又藤萝。

7 腾:
誊:移书誊上。

8 腾:
𧈜:黑虎也。

9 腾:
儯:倰儯长也。

10 腾:
𤻴:𤻴痛。

11 腾:
鰧:鱼名苍身赤尾。

12 腾:
𥉋:𥉋美目皃。

Library Resources
1 恒:
恒:常也,久也,亦州名春秋时鲜虞国地汉爲𢘆山郡周武帝置𢘆州因山以爲名。《尔雅》云:𢘆山爲北岳又姓楚有大夫𢘆思公。胡登切,三。

2 恒:
𢛢:古文。

3 恒:
峘:《尔雅》云:小山岌大山峘郭璞云岌谓髙过。

Library Resources
1 搄:
搄:急也。《淮南子》云:大弦搄则小弦絶也。古𢘆切,三。

2 搄:
縆:大索。

3 搄:
絙:上同。

Library Resources
1 鼟:
鼟:鼟鼟鼓声。他登切,四。

2 鼟:
膯:饱也,吴人云出方言。

3 鼟:
𤃶:小水相添益皃。

4 鼟:
𧰥:上同。

Library Resources
1 漰:
漰:漰㴾水击声。普朋切,二。

2 漰:
堋:堋振动皃。

URN: ctp:n297370