Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《淫》

Library Resources
1 淫:
淫:久雨曰淫書曰罔淫于樂傳云淫過也。餘針切,十五。

2 淫:
霪:久雨。

3 淫:
婬:婬蕩。

4 淫:
𥮍:竹名。

5 淫:
蟫:白魚蟲。

6 淫:
鷣:鷂之别名。

7 淫:
䒞:熱也。

8 淫:
冘:行皃。

9 淫:
𢓕:上同。

10 淫:
碪:熟麴。又昨淫切。

11 淫:
撢:探也。

12 淫:
𨟏:地名。

13 淫:
㸒:貪也,▼又延求切四字當删▲。

14 淫:
鐔:劒鼻。又尋、覃二音。

15 淫:
鱏:魚名。又徐林切。

URN: ctp:n298236