Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《銛》

Library Resources
1 銛:
銛:銛利也。《說文》曰:臿屬纂文曰鐵有距施竹頭以擲魚爲銛也。息廉切,十三。

2 銛:
暹:日光進也。

3 銛:
枮:木名。

4 銛:
綅:白經黒緯。

5 銛:
𦃌:上同。

6 銛:
韱:韱細又山韭也,今通作韯凡從韱者倣此。

7 銛:
襳:小襦。

8 銛:
纖:細也,微也。

9 銛:
憸:利口。

10 銛:
孅:銳也,細也。

11 銛:
䯹:髮也。

12 銛:
彡:毛飾。又所銜切。

13 銛:
𢘁:疾利口也。

URN: ctp:n298647