Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《肿》

Library Resources

Library Resources
1 肿:
肿:疾也。《说文》痈也。《释名》云:肿锺也,寒热气锺聚也。之陇切,六。

2 肿:
种:种类也。又之用切。

3 肿:
踵:足后又继也,趾也,频也。《说文》追也,一曰往来皃。

4 肿:
歱:《说文》跟也。

5 肿:
㣫:相迹也。

6 肿:
喠:喠𠹍欲吐。

Library Resources
1 宠:
宠:宠爱也。丑陇切,三。

2 宠:
𧼙:小皃行皃。

3 宠:
埫:埫容不安。

Library Resources
1 陇:
陇:《说文》云:天水大坂也,亦州汉汧县后魏置东秦州又改爲陇州因山名之。力踵切,三。

2 陇:
壠:《说文》曰:丘壠也,方言曰秦晋之闲家谓之壠亦作垄书传曰𠭇垄也。

3 陇:
㙙:涂也。

Library Resources
1 拥:
拥:手拥。《说文》作𢹬抱也,又拥劒虫形似蟹崔豹古今注云一名执火其螯赤故谓之执火。于陇切,三。

2 拥:
𢶜:上同。

3 拥:
壅:壅堨亦塞也,障也。又音邕。

Library Resources
1 宂:
宂:宂散也,亦官名续汉志曰先腊一日大傩逐疫鬼宂从仆射将之逐鬼于禁中俗作冗。而陇切,十二。

2 宂:
𡦼:上同。

3 宂:
穁:稻穁。

4 宂:
䢇:不肖也,一曰傝䢇劣也,或作㩉茸又作𣯾𣯏。

5 宂:
𣭲:鸟细毛也。

6 宂:
氄:上同。

7 宂:
軵:推车或作搑。

8 宂:
𤘻:水牛。

9 宂:
𪕏:𪕏鼠。

10 宂:
𢫨:拒也,亦作軵。

11 宂:
𨍷:轻也。

12 宂:
搑:推擣皃也。又而容切。

Library Resources
1 重:
重:多也,厚也,善也,愼也,直陇切又直龙直。用二切,四。

2 重:
𢝆:迟也。

3 重:
襱:袴也,又来公力董二切又作𧙥。

4 重:
鮦:鱼名。又直柳切。

Library Resources
1 冢:
冢:大也,周礼天官冢宰。《说文》曰:髙坟也。《释名》云:冢肿也,象山顶之髙肿起。知陇切,二。

2 冢:
冢:俗。

Library Resources
1 奉:
奉:与也,献也,禄也。《说文》承也。扶陇切,二。

2 奉:
唪:口髙皃出埤苍。

Library Resources
1 捧:
捧:两手承也。敷奉切,一。

Library Resources
1 勇:
勇:猛也。《说文》作勈气也。余陇切,十五。

2 勇:
恿:古文。

3 勇:
涌:涌泉。《说文》曰:滕也,一曰涌水在楚国。

4 勇:
甬:草花欲发皃亦甬道。《周礼》云:舞上谓之甬甬锺柄也。

5 勇:
踊:跳也,又踊刖者以之接足晏子曰踊贵屦贱。

6 勇:
慂:方言云怂涌欢也。

7 勇:
𧻹:《说文》曰:丧躃𧻹也,经典作踊同。

8 勇:
塎:埫塎不安。

9 勇:
悀:心喜也,又出也。

10 勇:
埇:地名在淮泗。

11 勇:
溶:水皃。又音容。

12 勇:
蛹:蚕化爲之。

13 勇:
傛:《说文》曰:不安也。又音容。

14 勇:
俑:木人送葬设关而能跳踊故名之出埤苍。

15 勇:
𧗴:巷道出苍颉篇。

Library Resources
1 恐:
恐:惧也,丘陇切,又丘用切,三。

2 恐:
𢖶:古文。

3 恐:
𦶐:䕞𦿆也。

Library Resources
1 尰:
尰:足肿病亦作𡰒。时宂切,三。

2 尰:
瘇:上同出。《说文》。

3 尰:
𢡹:自要𢡹出声谱。

Library Resources
1 拱:
拱:手抱也,又敛手也。居悚切,十八。

2 拱:
拲:两手共械。《周礼》云:上罪梏拲而桎。

3 拱:
䂬:水边大石。

4 拱:
巩:辋也。

5 拱:
蛬:蟋蟀。又巨容切。

6 拱:
孓:孓孑孓井中小虫。

7 拱:
珙:璧也。

8 拱:
廾:《说文》曰:竦手也,篆文作𠬞弄具奂丞字并从此篆同而隷异也。

9 拱:
𢪒:《说文》曰:杨雄说廾从两手也。

10 拱:
㤨:战栗也。又户工切。

11 拱:
𢸁:姓也。

12 拱:
㼦:缻也。

13 拱:
㧬:抱持。《说文》𢹬也。

14 拱:
䡗:辋也。

15 拱:
䱋:鲲鱼子也。

16 拱:
巩:抱也。《说文》作㧬恐巩类并从此。

17 拱:
栱:《尔雅》云:杙大者谓之栱。

18 拱:
輁:輁轴所以支棺。

Library Resources
1 悚:
悚:怖也。息拱切,十。

2 悚:
竦:敬也。《国语》云:竦善抑恶。

3 悚:
怂:惊也。

4 悚:
耸:髙也。《说文》曰:生而聋曰耸。

5 悚:
𦄼:绊前两足。

6 悚:
㩳:执也。

7 悚:
駷:何休云马摇衔走也。

8 悚:
愯:惧也,亦作𢥠。

9 悚:
傱:傱傱走意。又先项切。

10 悚:
䙕:禅衣。

Library Resources
1 汹:
汹:汹溶水皃。许拱切,三。

2 汹:
詾:詾吓也。又音凶。

3 汹:
凶:恐惧。《说文》曰:扰恐也。《左传》云:曹人凶惧。又音凶。

Library Resources
1 覂:
覂:覆也,或作𢇫又作泛此覂驾之马非良者。《说文》曰:反覆也。方勇切,二。

2 覂:
𢇫:上同。

Library Resources
1 湩:
湩:都𪁪切。浊多也,此是冬字上声。一。

𪁪

Library Resources
1 𪁪:
𪁪:莫湩切𪁪䲭鸟,又莫项切,二。

2 𪁪:
䏵:丰大。

Library Resources
1 䅃:
䅃:获也,渠陇切,又渠恭切,一。

𨿿

Library Resources
1 𨿿:
𨿿:小鸟飞也。充陇切,二。

2 𨿿:
喠:气急之皃。

𢃭

Library Resources
1 𢃭:
𢃭:《说文》曰:㡓也。职勇切,二。

2 𢃭:
𢃓:上同。又且勇切。

Library Resources
1 䙕:
䙕:子冢切襌衣。又息拱切。

URN: ctp:n299098