Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 古

《古》

Library Resources
1 古:
古:故也,又姓周太王去邠适岐称古公其后氏焉蜀志有广汉功曹古牧又汉复姓晏子春秋有齐勇士古冶子又虏三字姓后汉书有古口引氏。公户切。二十一。

2 古:
皷:《说文》曰:郭也,春分之音万物郭皮甲而出故谓之皷周礼六皷靁皷灵皷路皷鼖鼔鼛皷晋皷亦作鼓。

3 古:
鼔:《说文》曰:击皷也。

4 古:
瞽:无目。

5 古:
股:髀股。

6 古:
𦙶:上同。

7 古:
罟:网罟。

8 古:
蛊:疑也,又蛊毒也,又卦名蛊事也。

9 古:
估:市税。

10 古:
盬:盐池,又《左传》云:盬其脑杜预云盬𠯗也,又诗传云盬不固也。

11 古:
钴:钴䥈。

12 古:
羖:羖䍽羊。《说文》曰:夏羊牡曰羖。

13 古:
𦍩:俗。

14 古:
诂:诂训。

15 古:
牯:牯牛。

16 古:
贾:商贾。又古下切。

17 古:
夃:夃多债利也。又古乎切。

18 古:
沽:屠沽。

19 古:
焸:人名出汉书。

20 古:
𠒂:𠒂壅蔽。

21 古:
𥂩:器也。《说文》作䀇。

URN: ctp:n300454