Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 啓

《啓》

Library Resources
1 啓:
啓:开也,发也,别也,刻也。《说文》敎也,俗作启。康礼切,十二。

2 啓:
棨:兵栏。《说文》曰:传信也。

3 啓:
綮:戟支一曰戟衣。

4 啓:
卟:问卜也。又工兮切。

5 啓:
䭬:首至地也。

6 啓:
稽:上同。又古兮切。

7 啓:
晵:《说文》云:雨而昼晴也,又姓后燕有将军晵伦或作啓。

8 啓:
闙:埤苍与啓亦同。

9 啓:
启:《说文》开也。

10 啓:
䏿:肥肠。又口系切。

11 啓:
㒅:开衣领也。

12 啓:
䡔:至也,碍也。

URN: ctp:n300645