Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《旱》

Library Resources

Library Resources
1 旱:
旱:不雨。胡笴切,五。

2 旱:
𡷛:山名在南鄭。

3 旱:
皔:白皃。

4 旱:
䓍:草名。

5 旱:
䛞:大言。

Library Resources
1 亶:
亶:信也,厚也,大也,多也,穀也,俗作亶。多旱切,又遮連切,八。

2 亶:
𤺺:病也。

3 亶:
嬗:媛也。

4 亶:
笪:持也,笞也。又都達切。

5 亶:
疸:黃病。又音旦。

6 亶:
觛:小觶。又音但。

7 亶:
狚:獦狚獸。

8 亶:
担:笞也。

Library Resources
1 坦:
坦:平也,安也,明也,寬也。他但切,二。

2 坦:
䦔:闑也,門傍之橛所以止扉。

Library Resources
1 散:
散:散誕。《說文》作𢽳分離也,又作𢿱雜肉也,今通作散又姓史記文王四犮散宜生。蘇旱切,又蘇汗切,十一。

2 散:
𢽳:並見上注。

3 散:
𢿨:饊飯。

4 散:
饊:饊飯。

5 散:
糤:上同。

6 散:
鏾:弩牙緩也。

7 散:
繖:繖絲綾今作繖蓋字。

8 散:
䉈:䈓䉈桃支竹名。

9 散:
傘:傘蓋。

10 散:
𣀧:鳥形。又思盰切。

11 散:
𢄻:𢄻扇。

Library Resources
1 但:
但:語辝又空也,徒也。徒旱切,十一。

2 但:
蜑:南方夷。

3 但:
袒:袒裼。又除鴈切。

4 但:
襢:上同。又陟扇切。

5 但:
誕:大也,育也,欺也,信也。

6 但:
潬:水中沙爲潬今河陽縣南有中潬城。

7 但:
䩥:馬帶。

8 但:
繵:束𦝫大帶。

9 但:
膻:《說文》云:肉膻也。

10 但:
僤:疾也,本音去聲。

11 但:
觛:小觶。

Library Resources
1 瓉:
瓉:圭瓉秬鬯宗廟之盛禮。《周禮》云:祼圭有瓉以肆先王。藏旱切,三。

2 瓉:
趲:散走。又則捍切。

3 瓉:
禶:祭。

Library Resources
1 笴:
笴:箭笴。古旱切。又音哿。十二。

2 笴:
簳:上同。

3 笴:
皯:面黒。又工旦切。

4 笴:
䵟:上同。

5 笴:
𤿊:亦同。

6 笴:
稈:禾莖。

7 笴:
秆:上同。

8 笴:
仠:仠長。

9 笴:
𦼮:衆草莖也。

10 笴:
矸:矸擊。

11 笴:
衦:摩展衣也。又音幹。

12 笴:
𥾍:上同。

Library Resources
1 嬾:
嬾:惰也。落旱切,五。

2 嬾:
懶:俗。

3 嬾:
𥻂:飯相著也。

4 嬾:
𥽭:飯相著也。

5 嬾:
讕:謾讕。

Library Resources
1 侃:
侃:強直也,又侃侃和樂皃。空旱切,二。

2 侃:
衎:信言。又苦汗切。

Library Resources
1 䍐:
䍐:希也,亦鳥網又姓左傳鄭有䍐氏出自穆公以王父字爲氏代爲卿大夫又羌複姓有䍐井氏。《說文》作䍐或作罕。呼旱切,七。

2 䍐:
蔊:菜味辛也。

3 䍐:
厂:《說文》云:山石之崖巖。

4 䍐:
灘:水濡而乾。《說文》呼旰他丹二切。

5 䍐:
暵:日乾也。又呼旴切。

6 䍐:
焊:火乾也。

7 䍐:
熯:上同。又呼旰、人善二切。

Library Resources
1 䰖:
䰖:款皃。作旱切,一。

URN: ctp:n301508