Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 岘

《岘》

Library Resources
1 岘:
岘:峻岭。胡典切,十三。

2 岘:
臔:肉急。

3 岘:
哯:小儿欧乳也,又不顾而吐。

4 岘:
晛:日出好皃。又乃见切。

5 岘:
垷:又古典切。

6 岘:
蚬:《尔雅》云:蚬缢女郭璞云小黒虫赤头喜自经死故曰缢女。

7 岘:
俔:譬喻。又苦甸切。

8 岘:
顈:顈缀。

9 岘:
䵤:黒皃。

10 岘:
睍:小目皃。

11 岘:
詪:争语。

12 岘:
㦓:意难。

13 岘:
嫢:细𦝫皃。

URN: ctp:n301858