Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 杳

《杳》

Library Resources
1 杳:
杳:冥也,深也,寬也。烏皎切,十五。

2 杳:
窅:深目皃。

3 杳:
窈:窈窱深也,靜也。

4 杳:
偠:偠㒟好皃。

5 杳:
騕:騕褭神馬日行千里。

6 杳:
𩡻:上同。

7 杳:
𨱧:𨱧𨲂長而不勁。

8 杳:
葽:廣雅云逺志也。

9 杳:
㫏:旗類。

10 杳:
鴢:《爾雅》云:鴢頭鵁郭璞云似鳧腳近尾略不能行。又音拗。

11 杳:
婹:婹㜵細弱。

12 杳:
㫐:合也。

13 杳:
䆞:逺也,隱也。《說文》冥也。

14 杳:
𡧮:《說文》曰:戸樞聲也,室之東南隅也。

15 杳:
苭:草長。

URN: ctp:n302318