Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 杳

《杳》

Library Resources
1 杳:
杳:冥也,深也,宽也。乌皎切,十五。

2 杳:
窅:深目皃。

3 杳:
窈:窈窱深也,静也。

4 杳:
偠:偠㒟好皃。

5 杳:
騕:騕褭神马日行千里。

6 杳:
𩡻:上同。

7 杳:
𨱧:𨱧𨲂长而不劲。

8 杳:
葽:广雅云逺志也。

9 杳:
㫏:旗类。

10 杳:
鴢:《尔雅》云:鴢头鵁郭璞云似凫脚近尾略不能行。又音拗。

11 杳:
婹:婹㜵细弱。

12 杳:
㫐:合也。

13 杳:
䆞:逺也,隐也。《说文》冥也。

14 杳:
𡧮:《说文》曰:戸枢声也,室之东南隅也。

15 杳:
苭:草长。

URN: ctp:n302318