Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 宝

《宝》

Library Resources
1 宝:
宝:珍宝又瑞也,符也,道也,礼记曰地不藏其宝又天宝晋灼云天宝鸡头人身又姓出何氏姓苑。博抱切,十五。

2 宝:
珤:古文。

3 宝:
保:任也,安也,守也。《说文》作𠈃养也,亦姓。《吕氏春秋》云:楚有保申爲文王传。

4 宝:
𡥀:古文。

5 宝:
堢:堢障小城。

6 宝:
堡:上同。

7 宝:
褓:襁褓。

8 宝:
緥:《说文》曰:小儿衣。

9 宝:
鸨:鸟名亦作䳈𪁣䳰。

10 宝:
葆:草盛皃又羽葆。

11 宝:
駂:郭璞云今乌騘。

12 宝:
䎂:彩羽。

13 宝:
宲:藏也。

14 宝:
賲:有也。

15 宝:
𠤏:相次也。

URN: ctp:n302722