Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《果》

Library Resources

Library Resources
1 果:
果:果敢又勝也,定也,剋也,亦木實。《爾雅》云:果不熟爲荒俗作菓。古火切,十一。

2 果:
菓:見上注。

3 果:
猓:猓然獸名。

4 果:
輠:車脂角。又音禍。

5 果:
鐹:刈鉤。又古臥切。

6 果:
划:划刈。

7 果:
裹:苞裹又纏也。

8 果:
蜾:蜾蠃蟲也。

9 果:
惈:蒼頡篇果敢作此惈。

10 果:
䴹:餠䴹食。

11 果:
粿:淨米。

Library Resources
1 埵:
埵:土埵。丁果切,十五。

2 埵:
鬌:小兒翦髮爲鬌。

3 埵:
挆:稱量。

4 埵:
𦀉:小崖。

5 埵:
朵:木上垂也。

6 埵:
朶:上同。

7 埵:
綞:綞子綾出字林。

8 埵:
揣:摇也。又初委切。

9 埵:
鍺:車鐗。

10 埵:
𨹄:鈌也。

11 埵:
䤪:鈌也。

12 埵:
𥠄:禾垂皃。又丁官切。

13 埵:
㪜:試也。又初委切。

14 埵:
𩊜:履跟縁也。

15 埵:
褍:衣正幅也。

Library Resources
1 鎖:
鎖:鐵鎖也,俗作鏁。蘇果切,十二。

2 鎖:
瑣:靑瑣漢舊儀曰黃門令日暮入對靑瑣丹墀拜名曰夕郎又瑣小皃。

3 鎖:
溑:水名。

4 鎖:
葰:葰人縣在上黨。又蘇瓦切。

5 鎖:
䈗:竹名。

6 鎖:
䵀:《說文》曰:小麥屑之覈。

7 鎖:
𩹳:魚名。

8 鎖:
𥔭:小石。

9 鎖:
䣔:亭名在河南。

10 鎖:
惢:心疑也。又醉隨、才棰二切。

11 鎖:
𢱡:動也。

12 鎖:
𧴪:貝聲。

Library Resources
1 墮:
墮:落也。徒果切,又他果切。十四。

2 墮:
垛:射垛亦作𨹄。

3 墮:
𤬾:長沙呼甌也。

4 墮:
䅜:小積。

5 墮:
𥬲:竹名。

6 墮:
𥳔:上同。

7 墮:
𩊜:履跟縁也,或作𩎫。

8 墮:
䤻:車轄又犂錧出玉篇。

9 墮:
憜:嬾憜也。《說文》曰:不敬也。

10 墮:
惰:上同。

11 墮:
嫷:美也。《說文》曰:南楚人謂好曰嫷。又吐臥切。

12 墮:
鬌:又丁果切。

13 墮:
䲊:魚子巳生。又他果、弋水二切。

14 墮:
嶞:山髙。

Library Resources
1 妥:
妥:安也。他果切,九。

2 妥:
媠:好也。

3 妥:
隋:裂肉也。又徒果切。

4 妥:
䲊:魚子巳生。

5 妥:
㟎:山長皃。

6 妥:
墮:倭墮鬌也。又徒果切。

7 妥:
橢:器之狹長。

8 妥:
𨼰:𨼰山皃。

9 妥:
鵎:鳥名。

Library Resources
1 麼:
麼:幺麼細小。亡果切,三。

2 麼:
𣋟:𣋟曪日無色。

3 麼:
懡:懡㦬人慙。

Library Resources
1 坐:
坐:《釋名》云:坐挫也,骨節挫屈也。徂果切,二。

2 坐:
𡋲:古文。

Library Resources
1 㛂:
㛂:好皃。五果切,二。

2 㛂:
𠂬:木節也,亦作𠨳。

Library Resources
1 裸:
裸:赤體。《說文》曰:袒也。郎果切,九。

2 裸:
躶:並上同。

3 裸:
𧝹:又力管切。

4 裸:
臝:並上同。

5 裸:
卵:上同。

6 裸:
瘰:瘰𤻤病筋結也。

7 裸:
𤼠:上同。

8 裸:
蓏:果蓏。《說文》曰:木上曰果地上曰蓏應劭云木實曰果草實曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏。

9 裸:
蠃:蜾蠃蒲盧郭璞云細𦝫蜂也,負螟蛉之子於空木中七日而成其子法言云螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝曰類我類我久則肖之。

Library Resources
1 婐:
婐:婐㛂身弱好皃。烏果切,三。

2 婐:
倭:倭墮。又烏戈切。

3 婐:
𥟿:多也。

Library Resources
1 㛂:
㛂:奴果切,二。

2 㛂:
𢫷:𢫷擿。

Library Resources
1 跛:
跛:跛足。布火切,又彼義切,四。

2 跛:
簸:簸揚。又布箇切。

3 跛:
駊:駊騀馬惡行。又音叵。

4 跛:
㝿:㝿㝾行不正也。

Library Resources
1 叵:
叵:不可也。普火切,四。

2 叵:
駊:駊騀。

3 叵:
頗:又普波切。

4 叵:
𡽠:𡽠峩山皃。

Library Resources
1 禍:
禍:害也。胡果切,七。

2 禍:
𥚁:上同。

3 禍:
夥:楚人云多也。

4 禍:
𡖿:上同。

5 禍:
𣄸:《說文》云:逆惡之驚詞。

6 禍:
輠:車脂角。又音果。

7 禍:
𨘌:𨘌過也,秦人呼過爲𨘌也。

Library Resources
1 火:
火:河圖挻左輔曰伏羲禪於伯牛鑚木作火。《說文》曰:燬也,南方之行炎而上象形。呼果切,二。

2 火:
邩:玉篇云地名。

Library Resources
1 顆:
顆:小頭。苦果切,三。

2 顆:
堁:堀堁塵起也。

3 顆:
敤:研理。又音課。

Library Resources
1 爸:
爸:父也。捕可切,一。

Library Resources
1 脞:
脞:書傳云叢脞細碎無大略也。倉果切,二。

2 脞:
䂳:碎石。

Library Resources
1 硰:
硰:硰石地名。作可切,一。

URN: ctp:n302848