Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 丙

《丙》

Library Resources
1 丙:
丙:辰名。《尔雅》云:太𡻕在丙曰柔兆又光也,明也,又姓风俗通云齐有大夫丙歜。兵永切,九。

2 丙:
昞:亮也,亦作昺。

3 丙:
怲:忧也。

4 丙:
邴:邑名在泰山又姓左传晋有大夫邴预。又音柄。

5 丙:
炳:炳焕明也。

6 丙:
秉:执持又十六斗曰薮十薮曰秉又姓汉书有秉汉。

7 丙:
窉:《尔雅》云:三月爲窉本亦作寎又兄病孚命区。咏三切。

8 丙:
苪:著也。

9 丙:
蛃:蛃虫名。

URN: ctp:n303470