Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 酉

《酉》

Library Resources
1 酉:
酉:饱也,老也,就也,首也,又辰名。《尔雅》云:太歳在酉曰作噩又姓魏有酉牧。与久切,二十一。

2 酉:
丣:古文。

3 酉:
诱:导也,引也,敎也,进也。《说文》曰:相訹呼也。

4 酉:
𦍶:上同并,见《说文》。

5 酉:
䛻:上同并,见《说文》。

6 酉:
牖:道也,向也。《说文》曰:牖穿壁以木爲交䆫也,礼曰荜门闺窦蓬戸瓮牖。

7 酉:
卣:中形罇。又音由。

8 酉:
槱:草也。

9 酉:
𥟁:草也。

10 酉:
莠:草也。

11 酉:
羑:羑里文王所囚处又有羑水并在汤隂又姓也。

12 酉:
庮:久屋木也。《周礼》云:牛夜鸣则庮郑司农曰庮朽木臭也。

13 酉:
蜏:朝生暮死虫名。

14 酉:
㝌:字书云贫病也。

15 酉:
𣣸:《说文》云:言意也。

16 酉:
琇:玉名。又音秀。

17 酉:
梄:柞梄木。

18 酉:
𤪎:遗玉。

19 酉:
輶:轻车。又音由。

20 酉:
𨣆:𨣆𨣆酒。

21 酉:
𦏇:𦏇水名。

URN: ctp:n303942