Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 叜

《叜》

Library Resources
1 叜:
叜:老叜。蘇后切,十五。

2 叜:
叟:上同。

3 叜:
𠊯:上同亦從叟餘倣此。

4 叜:
嗾:使犬聲。

5 叜:
𠻛:上同。

6 叜:
𥈃:瞽𥈃舜父。

7 叜:
𧩮:𧩮訹誘辝。

8 叜:
擻:抖擻舉也。

9 叜:
藪:藪澤爾雅有十藪魯大野晉大陸秦楊陓宋孟諸楚雲夢吳越具區齊海隅燕昭余祁鄭圃田周焦護又十六斗曰藪。

10 叜:
籔:漉米器也。

11 叜:
𦖪:字林云聦揔名也。

12 叜:
廀:廣雅云隈也。

13 叜:
棷:薪也。

14 叜:
駷:馬摇銜走。又思隴切。

15 叜:
操:車轂中空。

URN: ctp:n304089