Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《感》

Library Resources

Library Resources
1 感:
感:動也。古禫切,十一。

2 感:
𥸡:竹名亦作篢。

3 感:
鱤:魚名。

4 感:
灝:豆汁。

5 感:
贑:水名在南康。又音紺。

6 感:
䤗:酒味滛也。

7 感:
贛:水名在豫章。

8 感:
㔶:方言云箱類又云覆頭也。又音貢。

9 感:
𧆐:薏苡。

10 感:
䃭:石篋見封禪議。

11 感:
灨:水名。

Library Resources
1 禫:
禫:除服祭名。徒感切,十六。

2 禫:
䊤:糝䊤滓也。

3 禫:
䨢:䨢䨴雲皃。

4 禫:
黮:黭黮雲黒。又他感切。

5 禫:
窞:坎傍入也,易曰入于坎窞。

6 禫:
髧:髮垂。

7 禫:
萏:菡萏荷花未舒。

8 禫:
𧂄:上同。

9 禫:
倓:安也。

10 禫:
𥥦:竈突。《說文》深也。

11 禫:
𧡪:徐視。

12 禫:
醰:長味。

13 禫:
嘾:莊子曰大甘而嘾。《說文》曰:含深也。

14 禫:
贉:買物先入直也。

15 禫:
譚:大也,又姓。

16 禫:
𣛱:木名。

Library Resources
1 晻:
晻:晻藹暗也,冥也。烏感切,九。

2 晻:
黭:黭黮。

3 晻:
揞:手覆。

4 晻:
唵:手進食也。

5 晻:
隌:隌闇。

6 晻:
罯:魚網。

7 晻:
黤:靑黒色也。

8 晻:
㞄:㞄跛又蹇也。

9 晻:
𤃷:大水至。

Library Resources
1 腩:
腩:煑肉。奴感切,六。

2 腩:
湳:水名在西河又姓。

3 腩:
䈒:竹弱。

4 腩:
𦐃:羽弱。

5 腩:
揇:揇搦。

6 腩:
萳:草長弱皃。

Library Resources
1 襑:
襑:衣大。他感切,五。

2 襑:
𥁺:𥁺𥁺醢亦作醓。

3 襑:
䏙:肉汁。

4 襑:
嗿:衆聲。

5 襑:
黮:黭黮黒也。又徒感切。

Library Resources
1 歜:
歜:昌蒲𦵔。徂感切,四。

2 歜:
㣅:弓弦㣅又作𢏵。

3 歜:
䰼:大魚。又才枕切。

4 歜:
㔆:◫羌刂㔆又割翦出也。

Library Resources
1 慘:
慘:慘慼也。《說文》毒也。七感切,八。

2 慘:
憯:痛也。

3 慘:
朁:《說文》會也。

4 慘:
黲:暗色。《說文》曰:淺靑黒也。又倉敢切。

5 慘:
㜗:《說文》婪也。

6 慘:
傪:好皃又音平聲。

7 慘:
噆:銜也。又子盍切。

8 慘:
䫩:顉䫩搖頭。又素慘切。

Library Resources
1 顉:
顉:顉䫩。五感切,三。

2 顉:
㜝:含怒皃。

3 顉:
嵁:嵁崿山形。

Library Resources
1 昝:
昝:姓也。子感切,三。

2 昝:
寁:速也。

3 昝:
撍:手動。

Library Resources
1 糂:
糂:羹糂。《墨子》云:孔子厄陳藜羹不糂也,或作糝。桑感切,八。

2 糂:
糝:上同。

3 糂:
糣:糣䊤滓也。

4 糂:
𢕕:顉𢕕。

5 糂:
㧲:撼㧲摇動也。

6 糂:
槮:郭璞云叢木於水中魚寒入其裏因以箔取之。

7 糂:
䫩:顉䫩摇頭皃。

8 糂:
䊉:蜜藏木𤓰。

Library Resources
1 坎:
坎:險也,陷也,又小罍也,形似壼。苦感切,十。

2 坎:
歁:食未飽也。

3 坎:
惂:憂困也,又恨也。

4 坎:
輡:輡𨎹車行不平。

5 坎:
錎:字書云瑣連環也。

6 坎:
轗:轗軻多迍。

7 坎:
埳:埳陷。

8 坎:
顑:顑顲瘦也。

9 坎:
竷:舞曲名。

10 坎:
臽:小穽名也。

Library Resources
1 頷:
頷:漢書曰班超虎頭燕頷。《說文》曰:面黃也。胡感切,十六。

2 頷:
頜:《說文》曰:顄也。

3 頷:
𡣊:𡣊𡣊害。

4 頷:
撼:撼動也。

5 頷:
淊:水和泥或作涵。

6 頷:
菡:菡萏。

7 頷:
欿:欲得。

8 頷:
蜭:《爾雅》云:蜭毛蠹。

9 頷:
涵:水入船。又胡南切。

10 頷:
肣:牛腹。又音含。

11 頷:
𢎘:《說文》曰:嘾也,草木之華未發函然象形。

12 頷:
𢇞:𢇞嘾乳汁狀出莊子。

13 頷:
𢃗:壅耳。

14 頷:
莟:花開。

15 頷:
顄:頥也。又胡南切。

16 頷:
𡻡:𡻡崿。

Library Resources
1 壈:
壈:坎壈。盧感切,八。

2 壈:
燣:黃焦。

3 壈:
𨎹:輅𨎹。

4 壈:
浨:藏梨汁也,出字林。

5 壈:
醂:桃𦵔。

6 壈:
顲:面黃醜說火曰面顑顲也。又力稔切。

7 壈:
𠓭:愁皃。

8 壈:
漤:鹽漬果。

Library Resources
1 黕:
黕:滓垢也,黒也。都感切,十。

2 黕:
耽:耽虎視。又丁含切。

3 黕:
𡖓:玉篇云多也。又丁含切。

4 黕:
衴:埤蒼云被縁也。

5 黕:
䪴:顲䪴醜也。

6 黕:
丼:姓也。

7 黕:
瓭:瓦屬。

8 黕:
抌:刺也,擊也,▼也,又音由四字當删▲。

9 黕:
䉞:箱屬又作𥴶。

10 黕:
𥴶:上同。

Library Resources
1 䫲:
䫲:食不飽。呼唵切,一。

URN: ctp:n304304