Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《感》

Library Resources

Library Resources
1 感:
感:动也。古禫切,十一。

2 感:
𥸡:竹名亦作篢。

3 感:
鱤:鱼名。

4 感:
灏:豆汁。

5 感:
贑:水名在南康。又音绀。

6 感:
䤗:酒味滛也。

7 感:
赣:水名在豫章。

8 感:
㔶:方言云箱类又云覆头也。又音贡。

9 感:
𧆐:薏苡。

10 感:
䃭:石箧见封禅议。

11 感:
赣:水名。

Library Resources
1 禫:
禫:除服祭名。徒感切,十六。

2 禫:
䊤:糁䊤滓也。

3 禫:
䨢:䨢䨴云皃。

4 禫:
黮:黭黮云黒。又他感切。

5 禫:
窞:坎傍入也,易曰入于坎窞。

6 禫:
髧:发垂。

7 禫:
萏:菡萏荷花未舒。

8 禫:
𧂄:上同。

9 禫:
倓:安也。

10 禫:
𥥦:竈突。《说文》深也。

11 禫:
𧡪:徐视。

12 禫:
醰:长味。

13 禫:
嘾:庄子曰大甘而嘾。《说文》曰:含深也。

14 禫:
贉:买物先入直也。

15 禫:
谭:大也,又姓。

16 禫:
𣛱:木名。

Library Resources
1 晻:
晻:晻蔼暗也,冥也。乌感切,九。

2 晻:
黭:黭黮。

3 晻:
揞:手覆。

4 晻:
唵:手进食也。

5 晻:
隌:隌暗。

6 晻:
罯:鱼网。

7 晻:
黤:靑黒色也。

8 晻:
㞄:㞄跛又蹇也。

9 晻:
𤃷:大水至。

Library Resources
1 腩:
腩:煑肉。奴感切,六。

2 腩:
湳:水名在西河又姓。

3 腩:
䈒:竹弱。

4 腩:
𦐃:羽弱。

5 腩:
揇:揇搦。

6 腩:
萳:草长弱皃。

Library Resources
1 襑:
襑:衣大。他感切,五。

2 襑:
𥁺:𥁺𥁺醢亦作醓。

3 襑:
䏙:肉汁。

4 襑:
嗿:衆声。

5 襑:
黮:黭黮黒也。又徒感切。

Library Resources
1 歜:
歜:昌蒲𦵔。徂感切,四。

2 歜:
㣅:弓弦㣅又作𢏵。

3 歜:
䰼:大鱼。又才枕切。

4 歜:
㔆:◫羌刂㔆又割翦出也。

Library Resources
1 惨:
惨:惨戚也。《说文》毒也。七感切,八。

2 惨:
憯:痛也。

3 惨:
朁:《说文》会也。

4 惨:
黪:暗色。《说文》曰:浅靑黒也。又仓敢切。

5 惨:
㜗:《说文》婪也。

6 惨:
傪:好皃又音平声。

7 惨:
噆:衔也。又子盍切。

8 惨:
䫩:顉䫩摇头。又素惨切。

Library Resources
1 顉:
顉:顉䫩。五感切,三。

2 顉:
㜝:含怒皃。

3 顉:
嵁:嵁崿山形。

Library Resources
1 昝:
昝:姓也。子感切,三。

2 昝:
寁:速也。

3 昝:
撍:手动。

Library Resources
1 糂:
糂:羹糂。《墨子》云:孔子厄陈藜羹不糂也,或作糁。桑感切,八。

2 糂:
糁:上同。

3 糂:
糣:糣䊤滓也。

4 糂:
𢕕:顉𢕕。

5 糂:
㧲:撼㧲摇动也。

6 糂:
槮:郭璞云丛木于水中鱼寒入其里因以箔取之。

7 糂:
䫩:顉䫩摇头皃。

8 糂:
䊉:蜜藏木𤓰。

Library Resources
1 坎:
坎:险也,陷也,又小罍也,形似壼。苦感切,十。

2 坎:
歁:食未饱也。

3 坎:
惂:忧困也,又恨也。

4 坎:
輡:輡𨎹车行不平。

5 坎:
錎:字书云琐连环也。

6 坎:
轗:轗轲多迍。

7 坎:
堋:堋陷。

8 坎:
顑:顑顲瘦也。

9 坎:
竷:舞曲名。

10 坎:
臽:小穽名也。

Library Resources
1 颔:
颔:汉书曰班超虎头燕颔。《说文》曰:面黄也。胡感切,十六。

2 颔:
颌:《说文》曰:顄也。

3 颔:
𡣊:𡣊𡣊害。

4 颔:
撼:撼动也。

5 颔:
淊:水和泥或作涵。

6 颔:
菡:菡萏。

7 颔:
欿:欲得。

8 颔:
蜭:《尔雅》云:蜭毛蠹。

9 颔:
涵:水入船。又胡南切。

10 颔:
肣:牛腹。又音含。

11 颔:
𢎘:《说文》曰:嘾也,草木之华未发函然象形。

12 颔:
𢇞:𢇞嘾乳汁状出庄子。

13 颔:
𢃗:壅耳。

14 颔:
莟:花开。

15 颔:
顄:頥也。又胡南切。

16 颔:
𡻡:𡻡崿。

Library Resources
1 壈:
壈:坎壈。卢感切,八。

2 壈:
燣:黄焦。

3 壈:
𨎹:辂𨎹。

4 壈:
浨:藏梨汁也,出字林。

5 壈:
醂:桃𦵔。

6 壈:
顲:面黄丑说火曰面顑顲也。又力稔切。

7 壈:
𠓭:愁皃。

8 壈:
漤:盐渍果。

Library Resources
1 黕:
黕:滓垢也,黒也。都感切,十。

2 黕:
耽:耽虎视。又丁含切。

3 黕:
𡖓:玉篇云多也。又丁含切。

4 黕:
衴:埤苍云被縁也。

5 黕:
䪴:顲䪴丑也。

6 黕:
丼:姓也。

7 黕:
瓭:瓦属。

8 黕:
抌:刺也,击也,▼也,又音由四字当删▲。

9 黕:
䉞:箱属又作𥴶。

10 黕:
𥴶:上同。

Library Resources
1 䫲:
䫲:食不饱。呼唵切,一。

URN: ctp:n304304