Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 致

《致》

Library Resources
1 致:
致:至也。《說文》曰:送詣也。陟利切,十五。

2 致:
懫:止也。

3 致:
疐:礙不行也,又頓也,詩曰載疐其尾疐跲也,𢷟。

4 致:
𢷐:並俗。

5 致:
𨆫:並俗。

6 致:
躓:礙也,頓也。《說文》跲也。

7 致:
𨎌:車前重也。

8 致:
輊:上同。

9 致:
騺:馬腳屈也。

10 致:
䞃:賑也,亦貝也。

11 致:
𣱐:赴也。又於進切。

12 致:
懥:怒也,恨也。

13 致:
㨖:刺也,又劫財也。

14 致:
質:交質又物相贅。又之日切。

15 致:
駤:𩧅駤。

URN: ctp:n305444