Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 麗

《麗》

Library Resources
1 麗:
麗:美也,著也,又姓出姓苑。郎計切,三十三。

2 麗:
戾:乖也,待也,利也,立也,罪也,來也,至也,定也,又很戾。《說文》曲也,从犬出户下戾者身戾曲也。

3 麗:
㑦:很㑦俗。

4 麗:
隸:僕隷。

5 麗:
隷:上同俗作𥻳。

6 麗:
儷:伉儷。

7 麗:
𥃏:𥃏緑色又綬名或作綟又云弼也。

8 麗:
綟:草色衣也。

9 麗:
劙:割破。

10 麗:
𠠫:上同。

11 麗:
唳:鶴鳴曰唳。

12 麗:
蜧:大蝦蟆也。

13 麗:
䓞:紫草。

14 麗:
沴:妖氣。《說文》曰:水不利也。

15 麗:
荔:薜荔香草又羌複姓有荔非氏。

16 麗:
捩:琵琶撥也。

17 麗:
欐:梁棟之名也。又師、禮二音。

18 麗:
𤃀:埤蒼云渧𤃀漉也。

19 麗:
𥶾:札也。

20 麗:
涖:汔也。又力二切。

21 麗:
悷:𢤱悷多惡又懔悷悲吟也。

22 麗:
栛:小槤木名。

23 麗:
丽:本也,又鹿皮。

24 麗:
蜦:神蛇。又音倫。

25 麗:
㸚:止也,系也。

26 麗:
珕:方飾。又力智切。

27 麗:
𣛒:竊視也。

28 麗:
㿛:瘦黑。又力翅切。

29 麗:
𧢮:求視。又師蟻切。

30 麗:
䕻:草木生亞上也。

31 麗:
𩘡:急風。

32 麗:
離:漢書云附離著也。

33 麗:
𣟌:木名。

URN: ctp:n306671