在Facebook上關注我們,隨時得到最新消息 在Twitter上關注我們,隨時得到最新消息 在新浪微博上關注我們,隨時得到最新消息 在豆瓣上關注我們,隨時得到最新消息
中國哲學書電子化計劃

《隊》

電子圖書館

電子圖書館
1 隊:
隊:羣隊。徒對切,十二。

2 隊:
䨴:霮䨴雲狀。

3 隊:
薱:草盛。

4 隊:
憝:怨也,惡也,周書曰元惡大憝。

5 隊:
憞:上同。

6 隊:
譈:亦同。

7 隊:
鐓:矛下銅也,曲禮曰進矛戟者前其錞。

8 隊:
錞:上同。

9 隊:
䃍:礧䃍物墜也。

10 隊:
䯟:𩪁䯟愚人。

11 隊:
𩐌:韲也。

12 隊:
濧:漬也,濡也。

電子圖書館
1 佩:
佩:玉之帶也。《說文》曰:大帶佩也,从人从凡从巾佩必有巾巾謂之飾禮曰凡帶必有佩玉。蒲昧切,十二。

2 佩:
珮:玉珮俗。

3 佩:
孛:星也。又蒲没切。

4 佩:
鄁:紂之畿内國名東曰衞南曰鄘北曰鄁。

5 佩:
邶:上同。

6 佩:
偝:向借。

7 佩:
誖:言亂。又補内、蒲沒二切。

8 佩:
悖:心亂。又蒲没切。

9 佩:
背:弃背又姓也。又補妹切。

10 佩:
㻗:埤蒼云珠百枚曰㻗孫權貢珠百㻗㻗貫也,又云珠五百枚也,亦作琲。又蒲罪切。

11 佩:
𢂤:𢂤拂取。

12 佩:
苝:《爾雅》云:苝山䪥案本亦作◫莖力◫莖力音勍。

電子圖書館
1 妹:
妹:𡛷妹。莫佩切,十一。

2 妹:
昧:暗昧。

3 妹:
眛:目暗。

4 妹:
每:數也。又武罪切。

5 妹:
痗:病也。又音晦。

6 妹:
瑁:瑇瑁亦作𤲰蝐。又莫沃切。

7 妹:
黴:點筆。又武悲切。

8 妹:
莓:莓子木名似葚。又莫杯切。

9 妹:
䍙:鳥網。

10 妹:
脢:背肉也。又莫杯切。

11 妹:
䆀:禾傷雨則生黒班也。

電子圖書館
1 配:
配:匹也,合也。滂佩切,四。

2 配:
朏:朏向曙色也。

3 配:
妃:妃偶也。又匹非切。

4 配:
嶏:崩聲。

電子圖書館
1 誨:
誨:教訓也。荒内切,十一。

2 誨:
悔:改悔。

3 誨:
晦:冥也,又月盡也。

4 誨:
𠧩:易卦上體。

5 誨:
靧:洗面。

6 誨:
頮:上同。

7 誨:
秏:稻名出南海。又火号切。

8 誨:
痗:病也。

9 誨:
𩔁:面肥也。

10 誨:
詯:休市。

11 誨:
𣴵:大淸。《說文》曰:靑黒皃今作㳷。

電子圖書館
1 對:
對:荅也,當也,配也,楊也,應也,古作𡭊漢文責𡭊而面言多謂非誠𡭊故去其口以從土也。都隊切,六。

2 對:
𡭊:見上注。

3 對:
碓:杵臼廣雅曰𥕐碓也,通俗文云水碓曰轓車杜預作連機碓孔融論曰水碓之巧勝於聖人之斷木掘地。

4 對:
𣝉:車箱考工記云立曰𣝉橫曰軹。

5 對:
轛:上同。

6 對:
𠏮:𠏮市。

電子圖書館
1 倅:
倅:副也。士内切,五。

2 倅:
淬:染也,犯也,寒也。

3 倅:
焠:作刀鋻也,天官書曰火與水合爲焠。

4 倅:
䃀:䃀磨。

5 倅:
啐:甞入口。又先對切。

電子圖書館
1 晬:
晬:周年子也。子對切,七。

2 晬:
祽:月祭名也。

3 晬:
𪓌:《說文》曰:會五綵繒也。

4 晬:
綷:上同。

5 晬:
𢃒:亦同。

6 晬:
捘:推也。

7 晬:
夎:失容節拜。又子臥切。

𩲄

電子圖書館
1 𩲄:
𩲄:𩲄𡯵癈風苦𤍠。烏繢切,三。

2 𩲄:
㕈:隱翳。

3 𩲄:
隈:字林云隩隈也。

退

電子圖書館
1 退:
退:卻也。《說文》作𢓴。他内切,五。

2 退:
𢓴:上同。

3 退:
𨓤:古文。

4 退:
㥆:肆也。又他沒切。

5 退:
𡯵:𩲄𡯵。

電子圖書館
1 憒:
憒:心亂也。古對切,十。

2 憒:
幗:婦人喪冠。又古獲切。

3 憒:
刏:刏刀使利。

4 憒:
慖:恨也。

5 憒:
䵋:黃色。又于鄙切。

6 憒:
䐴:𦝫忽痛也。

7 憒:
簂:筐也,亦作槶。

8 憒:
䈐:篷也。

9 憒:
𪏤:病皃。

10 憒:
蔮:儀禮注云滕薛名蔮爲頍。

電子圖書館
1 潰:
潰:逃散又亂也。胡對切,十三。

2 潰:
迴:曲也,又音回又作匯。

3 潰:
繢:畫也。

4 潰:
嬇:女字。

5 潰:
殨:肉爛。

6 潰:
闠:闤闠市門。

7 潰:
䔇:草名。《吕氏春秋》云:菜之美者有雲夢之䔇。

8 潰:
螝:蟲蛹。

9 潰:
詯:胡市。

10 潰:
膭:肥大。

11 潰:
僓:長也。

12 潰:
䜋:覺悟。《說文》曰:中止也,司馬法曰師多則民䜋䜋止也。

13 潰:
䛛:市䛛。

電子圖書館
1 塊:
塊:土塊。苦對切,三。

2 塊:
凷:上同。《說文》曰:墣也,禮曰寢苫而枕由。

3 塊:
堁:塵起。又於卧切。

電子圖書館
1 碎:
碎:細破也。蘇内切,五。

2 碎:
𤭢:《說文》破也。

3 碎:
誶:吿也。

4 碎:
啐:送酒聲。

5 碎:
繀:織繀。《說文》曰:著絲於筟車。

電子圖書館
1 内:
内:入也。奴對切,一。

電子圖書館
1 纇:
纇:麤絲也。盧對切,十四。

2 纇:
耒:耒耜丗本曰倕作耒古史考曰神農作耒。《說文》云:耕曲木也。

3 纇:
儽:極困也。

4 纇:
攂:攂鼓。

5 纇:
酹:酹酒。

6 纇:
蘱:草名似蒲一云似茅。

7 纇:
㔣:推也。

8 纇:
䒹:耕多草。

9 纇:
𥣬:秲𥣬稻名。

10 纇:
𡔇:𡔇塊土皃。

11 纇:
礧:礧䃍重也。

12 纇:
䣂:䣂陽縣漢書作耒。

13 纇:
銇:銇鑚。

14 纇:
錑:平板。

電子圖書館
1 背:
背:脊背。補妹切,三。

2 背:
輩:等輩又比也,類也,俗作輩。

3 背:
誖:亂也。

電子圖書館
1 磑:
磑:磨也,丗本曰公輸般作之。五對切,一。

電子圖書館
1 蚚:
蚚:《爾雅》云:強蚚。胡輩切。又音析。一。

URN: ctp:n307483