Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 纇

《纇》

Library Resources
1 纇:
纇:粗丝也。卢对切,十四。

2 纇:
耒:耒耜丗本曰倕作耒古史考曰神农作耒。《说文》云:耕曲木也。

3 纇:
儽:极困也。

4 纇:
攂:攂鼓。

5 纇:
酹:酹酒。

6 纇:
蘱:草名似蒲一云似茅。

7 纇:
㔣:推也。

8 纇:
䒹:耕多草。

9 纇:
𥣬:秲𥣬稻名。

10 纇:
𡔇:𡔇块土皃。

11 纇:
礧:礧䃍重也。

12 纇:
䣂:䣂阳县汉书作耒。

13 纇:
銇:銇鑚。

14 纇:
錑:平板。

URN: ctp:n307607