Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 遴

《遴》

Library Resources
1 遴:
遴:行難也,又姓。良刃切,二十八。

2 遴:
吝:悔吝又惜也,恨也,俗作𠫤。

3 遴:
悋:鄙悋本亦作吝。

4 遴:
磷:薄石。

5 遴:
閵:閵鵲鳥名似鴝鵒而黃。

6 遴:
𥳞:竹名堅中。

7 遴:
粦:《說文》作㷠〾鬼火也,兵死及牛馬血爲之。

8 遴:
燐:上同。

9 遴:
藺:草名莞屬亦縣名在西河又姓出西河本自有周晉穆公少子成師封韓韓獻子𤣥孫曰康食邑於藺因氏焉。

10 遴:
轥:轥轢車踐。

11 遴:
轔:上同。

12 遴:
䗲:螢火。

13 遴:
𩕔:𩒉𩕔一曰頭少髮。

14 遴:
𠄈:獸名似彘身黃尾白。

15 遴:
麐:牡麟。又音鄰。

16 遴:
䉮:損也。

17 遴:
𦺸:草名。

18 遴:
瞵:視不明皃。

19 遴:
橉:木名。

20 遴:
鏻:鏻健。

21 遴:
甐:器也。

22 遴:
𧶆:貪也。

23 遴:
𧖔:蟁也。

24 遴:
𤌎:火皃。

25 遴:
疄:田壟。

26 遴:
撛:扶也。又力盡切。

27 遴:
㔂:㔂水在石間。

28 遴:
躙:蹂躙。

URN: ctp:n307832