Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 亮

《亮》

Library Resources
1 亮:
亮:㓪也,导也,亦姓出姓苑。力让切,十五。

2 亮:
谅:信也,相也,佐也,又姓后汉有谅辅。

3 亮:
掠:笞也,夺也,取也,治也。

4 亮:
悢:悢悢悲也。

5 亮:
緉:履屐双也。

6 亮:
㹁:牛色杂也。

7 亮:
两:车数。

8 亮:
踉:踉蹡行不迅也。

9 亮:
量:合斗斛。

10 亮:
𣄵:字统云事有不善曰𣄵薄。

11 亮:
𩗬:北风。又音凉。

12 亮:
䁁:目病。

13 亮:
䀶:上同。

14 亮:
哴:唴哴啼也。

15 亮:
凉:薄也。又吕张切。

URN: ctp:n309904