Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《梵》

Library Resources

Library Resources
1 梵:
梵:梵聲。扶泛切,三。

2 梵:
帆:船使風。又音凡。

3 梵:
颿:上同。《說文》曰:馬疾步也。

Library Resources
1 汎:
汎:浮皃。孚梵切,八。

2 汎:
泛:上同。

3 汎:
𠆩:輕也。

4 汎:
䀀:杯也。

5 汎:
𥁔:上同。

6 汎:
氾:濫也。

7 汎:
䒦:草浮水皃。又匹凡切。

8 汎:
姂:好皃。

Library Resources
1 劔:
劔:《釋名》云:劒檢也,所以防檢非常也,廣雅曰龙泉太阿干將鏌鋣斷蛇魚腸純鋼燕支葵偷屬陳干隊堂谿墨陽巨闕辟閭並劒名也,崔豹古今注云吳太皇帝有寶劒六一曰白虹二曰紫電三曰辟邪四曰流星五曰靑冥六曰百里列子云孔周有三劒一曰含光二曰承影三曰霄陳吳王賜子胥屬鏤之劒而死周穆王有錕鋙劒切玉如泥。居欠切,一。

Library Resources
1 欠:
欠:欠伸。《說文》曰:張口气悟也,今借爲欠少字。去劒切,二。

2 欠:
㐸:俗。

Library Resources
1 俺:
俺:大也。於劒切,八。

2 俺:
㤿:甘心。

3 俺:
淹:𣳚也,又繅絲一淹也。

4 俺:
𦑎:劒羽。

5 俺:
㛪:誣挐。

6 俺:
裺:衣寬。

7 俺:
䛳:䛳◫言匿。

8 俺:
覎:覎口墟名在富春淸上也。

URN: ctp:n311285