Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 燭

《燭》

Library Resources
1 燭:
燭:燈燭也,禮曰嫁女之家三日不息燭丗本曰石季倫以蠟燭炊又姓左傳鄭大夫燭之武。之欲切,十三。

2 燭:
屬:付也,足也,會也,官衆也,儕等也,經典作屬。又音蜀。

3 燭:
属:俗。

4 燭:
矚:視也。

5 燭:
䌵:綴帶。

6 燭:
囑:託也。

7 燭:
鸀:鸀鳿鳥。

8 燭:
䟉:小兒行皃。

9 燭:
㰲:吹氣也。

10 燭:
噣:噣𪁞鳥名。

11 燭:
蠾:蚤也,方言云鼅鼄自關而東趙魏之郊或謂之蠾蝓。又音蜀。

12 燭:
韣:弓衣。又大欲切。

13 燭:
蠋:螐蠋。

URN: ctp:n312011