Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 質

《質》

Library Resources
1 質:
質:朴也,主也,信也,平也,謹也,正也,又姓漢書貨殖傳云質氏以洒削而鼎食注云理刀劒也,之日切。又音致。十五。

2 質:
晊:大也。

3 質:
郅:郁郅古縣名又姓漢有郅都。

4 質:
桎:桎梏在足曰桎。

5 質:
櫍:椹行刑用斧櫍。

6 質:
蛭:水蛭博物志曰水蛭三斷而成三物。

7 質:
騭:䭸馬又書曰惟天隂騭下民傳云騭定也。

8 質:
劕:劕劑劵也,長曰劕短曰劑周禮作質劑。

9 質:
銍:縣名。

10 質:
䑇:䑇䏷刀箭瘡藥。

11 質:
鑕:斧也。

12 質:
𡂒:野人之言。

13 質:
懫:止也。

14 質:
礩:柱下石也。

15 質:
侄:堅也,又牢。

URN: ctp:n312421