Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 弗

《弗》

Library Resources
1 弗:
弗:《說文》犞也。分勿切,二十。

2 弗:
紱:綬也。

3 弗:
黻:黼黻。

4 弗:
綍:大索葬者引車。

5 弗:
紼:上同。

6 弗:
芾:草木盛也。

7 弗:
巿:《說文》曰:韠也,上古衣蔽前而已巿以象之天子朱巿諸侯赤巿大夫葱衡从巾象連帶之形經典作芾。

8 弗:
韍:上同。

9 弗:
不:與弗同。又府鳩、方久二切。

10 弗:
𨚓:姓也,漢有九江太守𨚓修。

11 弗:
翇:《說文》曰:樂舞執全羽以祀社稷也,周禮作帗。

12 弗:
柫:連枷杖打穀者出方言。

13 弗:
𡗻:大也。

14 弗:
髴:婦人首飾。

15 弗:
冹:寒冰皃。

16 弗:
帗:毳。又音撥。

17 弗:
𩖼:風皃。

18 弗:
笰:輿後笰也。

19 弗:
𤊸:熚𤊸鬼火。《說文》作𤒓。

20 弗:
甶:鬼頭。

URN: ctp:n312880