Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 括

《括》

Library Resources
1 括:
括:檢也,結也,至也。古活切,二十一。

2 括:
活:水流聲。又乎括切。

3 括:
𣽅:上同。

4 括:
髺:結髺。

5 括:
檜:木名柏葉松身。又工外切。

6 括:
栝:上同見書。

7 括:
聒:聲擾。

8 括:
䒷:《說文》曰:䒷蔞果臝也。

9 括:
𦸈:𦸈𧁾同上。

10 括:
鴰:鶬鴰韓詩云孔子渡江見之異衆莫能名孔子嘗聞河上人歌曰鴰兮鶻兮逆毛衰兮一身九尾長兮鶬鴰也。

11 括:
萿:《爾雅》云:萿麋舌郭璞云今麋舌草春生葉有似於舌。

12 括:
适:疾也。

13 括:
銛:《說文》曰:斷也。

14 括:
佸:會計曰佸。

15 括:
頢:小頭皃。

16 括:
劊:斷也。

17 括:
葀:菝葀瑞草。

18 括:
䯏:骨端。

19 括:
懖:愚懖無知。《說文》曰:善自用之意也,引商書曰今汝懖懖。

20 括:
𦗾:古文。

21 括:
筈:箭筈受弦處。

URN: ctp:n313539