Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 傑

《傑》

Library Resources
1 傑:
傑:英傑特立也,又俊也。渠列切,十四。

2 傑:
桀:磔也,又夏王名。

3 傑:
竭:盡也,舉也。

4 傑:
碣:《說文》曰:特立之石也,又東海有碣石山。

5 傑:
楬:有所表識。《說文》桀也,春秋傳曰楬而書之。

6 傑:
榤:鷄栖於杙。

7 傑:
揭:高舉。又朅、許二音。

8 傑:
渴:水盡也。

9 傑:
嵥:傑𡶫高皃。

10 傑:
滐:水激迴出海賦。

11 傑:
櫭:木釘名。

12 傑:
偈:武也。

13 傑:
杰:梁四公子名䨲杰也。

14 傑:
搩:強暴。

URN: ctp:n314281