Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 格

《格》

Library Resources
1 格:
格:式也,度也,量也,书传云来也。《尔雅》云:至也,亦格五博属行箭但行枭以格杀汉吾丘寿王善之又姓东观汉记有侍御史东平相格班。古伯切,十四。

2 格:
𢓜:至也,亦作假。

3 格:
茖:山葱。

4 格:
骼:骨骼。

5 格:
觡:鹿角。

6 格:
𩹺:𩹺䱮鱼名。

7 格:
鵅:鵋䳢鸟名。

8 格:
挌:击也,鬬也,止也,正也。

9 格:
㦴:⍓戊各击也,鬭也,亦作㪾。

10 格:
蛒:蠀螬别名。

11 格:
𪌣:碎麦。

12 格:
𢼛:击也。

13 格:
𩹿:海鱼似鯾肥美。

14 格:
铬:陈公钩也。

URN: ctp:n315192