Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 隻

《隻》

Library Resources
1 隻:
隻:一也。《說文》曰:鳥一枚也,从又持隹持一隹曰隻二隻曰雙。之石切,十三。

2 隻:
適:往也,又施隻切。又都歷切。

3 隻:
炙:《說文》曰:炮肉也,从肉在火上。

4 隻:
墌:基址。

5 隻:
摭:拾也。

6 隻:
拓:上同。

7 隻:
蹠:足履踐也,楚人謂跳躍曰蹠。

8 隻:
跖:上同。《說文》曰:足下也。

9 隻:
䗪:𧑓負蟲亦作蟅。又音柘。

10 隻:
𩀝:𩂹䨥大雨。

11 隻:
䞠:行也。

12 隻:
𠪮:仄也。

13 隻:
䘸:袖也。

URN: ctp:n315568