Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 職

《職》

Library Resources
1 職:
職:《爾雅》云:職主也,常也,博雅云業也,字林云記微也,又姓周禮有職方氏其後因官爲姓風俗通云漢有山陽令職洪。之翼切,九。

2 職:
軄:俗。

3 職:
戠:《說文》云:闕職識字从此。

4 職:
織:組織。《說文》曰:作布帛緫名𥋏。

5 職:
𥋏:

6 職:
蟙:蟙䘃蟲蝙蝠別名也。

7 職:
𧄕:草名似酸漿亦作蘵。

8 職:
䐈:脯長尺有二寸曰䐈儀禮作膱。

9 職:
樴:樴杙。

URN: ctp:n315954