Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 臘

《臘》

Library Resources
1 臘:
臘:臘蜡。盧盍切,十四。

2 臘:
臈:俗。

3 臘:
𪙷:齧聲。

4 臘:
䶘:上同。

5 臘:
鑞:錫鑞。

6 臘:
蠟:蜜蠟。

7 臘:
䗶:俗。

8 臘:
擸:折也,又擸𢶍破壞也。

9 臘:
𥀰:𥀰㿴皮瘦寛皃。

10 臘:
𪇹:𪇹䳴鳥飛。

11 臘:
搚:摺搚相和。

12 臘:
𦒦:𦒦𦑲飛初起皃。

13 臘:
𦅶:繒𦅶。

14 臘:
邋:邋遢行皃。

URN: ctp:n316775