Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 聂

《聂》

Library Resources
1 聂:
聂:姓也,楚大夫食采于聂因以爲氏。尼辄切,十六。

2 聂:
蹑:蹈也,履也,登也,急也。

3 聂:
镊:镊子。

4 聂:
⊟入疌:织⊟入?疌。

5 聂:
㚔:《说文》曰:所以惊人也,一曰大声今作幸同睾圉报执之类从此。

6 聂:
睾:伺视也。《说文》云:令吏将木捕罪人本。羊益切。

7 聂:
帇:《说文》曰:手之捷巧也。

8 聂:
𩣘:马步疾也。

9 聂:
籋:箝也。

10 聂:
䌜:𦀖䌜补衣。

11 聂:
𣌍:小煗也。

12 聂:
㸎:上同。

13 聂:
踂:足不相过。

14 聂:
𥬬:竹𥬬。

15 聂:
䳖:鸟飞。

16 聂:
𣀳:𢽱𣀳。

URN: ctp:n316964