Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 讋

《讋》

Library Resources
1 讋:
讋:多言也。之涉切,十二。

2 讋:
嗫:口动。又而涉切。

3 讋:
慑:怖也,心伏也,失常也,失气也,亦作慑。

4 讋:
慑:伏也,惧也,怯也。

5 讋:
慹:司马彪庄子注云慹不动皃。又音捻。

6 讋:
霅:《说文》云:霅霅震电皃又苏合胡甲文。甲三切。

7 讋:
摺:摺叠也。

8 讋:
𣠞:风动皃。

9 讋:
䜆:言疾。

10 讋:
謺:拾人语也。

11 讋:
襵:襞也。

12 讋:
䝕:梁之良豕。

URN: ctp:n316997