Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《洽》

Library Resources

Library Resources
1 洽:
洽:和也,合也,霑也。侯夾切,十四。

2 洽:
䨐:上同。

3 洽:
狹:隘狹陜。

4 洽:
陜:並上同。

5 洽:
陿:並上同。

6 洽:
祫:祭名。

7 洽:
峽:巫峽山名。

8 洽:
硤:硤石縣亦州名秦將白起攻楚燒夷陵即其地魏武於此置臨江郡後魏爲拓州取開拓之義周以居三峽之口因爲峽州也。

9 洽:
𢈙:齒曲生又缺也。

10 洽:
𪘘:相著。

11 洽:
𤲍:火烚。

12 洽:
烚:火烚。

13 洽:
珨:齒曲生又缺也。

14 洽:
䞩:走皃。

Library Resources
1 恰:
恰:用心。苦洽切,十。

2 恰:
掐:爪掐。

3 恰:
䁍:目䁍。

4 恰:
㓣:入也。

5 恰:
䶢:齧咋皃又噍聲。

6 恰:
帢:士服狀如弁缺四角魏武帝製魏志注云太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲帢合乎𥳑易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非爲國容。

7 恰:
𠕣:並上同。

8 恰:
𢂿:並上同。

9 恰:
㡊:亦上同埤蒼云帽也。

10 恰:
𣁴:

𥯦

Library Resources
1 𥯦:
𥯦:行書。十洽切,六。

2 𥯦:
煠:湯煠。

3 𥯦:
䮢:䮢䮢馬驟。

4 𥯦:
渫:水名出上黨郡。

5 𥯦:
牐:下牐閉城門也。

6 𥯦:
𧼰:行疾也。

Library Resources
1 夾:
夾:持也。古洽切,十五。

2 夾:
郟:郟鄏地名也,又郟城縣在汝州又姓左傳鄭大夫郟張。

3 夾:
筴:箸也,鍼箭具。又音頰。

4 夾:
韐:韎韐韋蔽膝。

5 夾:
𢂷:上同。

6 夾:
跲:躓礙。

7 夾:
袷:複衣。《說文》曰:衣無絮也。

8 夾:
裌:上同。

9 夾:
䀫:眼細暗。

10 夾:
餄:上同。

11 夾:
㿓:㿓蹄足病。

12 夾:
䶢:噍聲也。又苦洽切。

13 夾:
鵊:鳥名。

14 夾:
䩡:履根。

15 夾:
鞈:又公合切。

Library Resources
1 眨:
眨:目動。側洽切,六。

2 眨:
㞚:薄楔。

3 眨:
偛:偛㑳小人皃。又楚立切。

4 眨:
䙄:䙄略絜朿皃。

5 眨:
𥀈:皺𥀈皮老。

6 眨:
䛽:䜞䛽多言。

Library Resources
1 插:
插:刺入。楚洽切,十。

2 插:
臿:春去皮也,或作疀俗作𠚏。

3 插:
疀:上同。《爾雅》云:𣂁謂之疀郭璞云皆古鍫鍤字。

4 插:
鍤:上同。

5 插:
扱:取也,獲也,舉也,引也。《說文》收也。

6 插:
笈:負書箱。又其劫切。

7 插:
㛼:疾言失次也。

8 插:
㷅:火乾。

9 插:
喢:口喢。

10 插:
𤜯:狗食。

Library Resources
1 㘝:
㘝:手取物俗作⧈囗丑。女洽切,四。

2 㘝:
𡤙:𡤙𡤙美皃。

3 㘝:
㗙:喢㗙小人言薄相。

4 㘝:
㑳:偛㑳。

Library Resources
1 䶎:
䶎:䶎齁鼻息。呼洽切,四。

2 䶎:
欱:欱甞。

3 䶎:
㰰:氣逆。

4 䶎:
敮:盡也。

Library Resources
1 霎:
霎:小雨。山洽切,七。

2 霎:
歃:歃血。又山輒切。

3 霎:
箑:扇之別名。

4 霎:
䈉:上同。

5 霎:
萐:萐莆瑞草王者孝德至則萐莆生於廚其葉大如門不摇自扇飲食。

6 霎:
喢:喢㗙小人言也。

7 霎:
𧳛:獸名。

Library Resources
1 劄:
劄:刺著。竹洽切,三。

2 劄:
𠍹:𠍹𦤻忽觸人也。

3 劄:
𧉫:斑身小蟲。

𨂁

Library Resources
1 𨂁:
𨂁:跛行皃。烏洽切,四。

2 𨂁:
凹:下也,或作容。

3 𨂁:
浥:波下又濕皃。

4 𨂁:
圔:圔窊聲下。

Library Resources
1 䀴:
䀴:埤蒼云視皃。五夾切,一。

𥃐

Library Resources
1 𥃐:
𥃐:五味調肉菜出文字音義。丑㘝切,一。

URN: ctp:n317209