Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 夾

《夾》

Library Resources
1 夾:
夾:持也。古洽切,十五。

2 夾:
郟:郟鄏地名也,又郟城縣在汝州又姓左傳鄭大夫郟張。

3 夾:
筴:箸也,鍼箭具。又音頰。

4 夾:
韐:韎韐韋蔽膝。

5 夾:
𢂷:上同。

6 夾:
跲:躓礙。

7 夾:
袷:複衣。《說文》曰:衣無絮也。

8 夾:
裌:上同。

9 夾:
䀫:眼細暗。

10 夾:
餄:上同。

11 夾:
㿓:㿓蹄足病。

12 夾:
䶢:噍聲也。又苦洽切。

13 夾:
鵊:鳥名。

14 夾:
䩡:履根。

15 夾:
鞈:又公合切。

URN: ctp:n317243