Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《狎》

Library Resources

Library Resources
1 狎:
狎:習也。《說文》曰:犬可習也。胡甲切,十一。

2 狎:
翈:翮上短羽。

3 狎:
霅:衆言聲又丈甲切霅陽部在樂浪。又音颯。

4 狎:
𠗉:𠗉𠗨冰凍相著。

5 狎:
柙:檻也,所以藏虎兕也,出。《說文》。

6 狎:
匣:箱匣也。

7 狎:
𧆥:虎習搏也。

8 狎:
𦾏:𩉾鞢。

9 狎:
𢘉:𢘉喜。

10 狎:
炠:火皃。又呼甲切。

11 狎:
笚:竹名。

𠗨

Library Resources
1 𠗨:
𠗨:𠗉𠗨。丈甲切,六。

2 𠗨:
喋:啑喋鳧鴈食也,啑。所甲切。

3 𠗨:
擖:押擖重接皃。

4 𠗨:
霅:霅陽縣名又水名在吳興。

5 𠗨:
𤁳:水名。

6 𠗨:
鞢:鞢𩉾鞢。

Library Resources
1 鴨:
鴨:水鳥或作𪀌𩿼𪁗。烏甲切,六。

2 鴨:
壓:鎭也,降也,笮也,壞也。

3 鴨:
庘:屋壞也。

4 鴨:
䆘:人神脉刺穴。

5 鴨:
閘:開閉門出。《說文》。

6 鴨:
押:押署文字指歸云押字才能也。

Library Resources
1 甲:
甲:甲兵又狎也,鎧也,亦甲子。《爾雅》云:太歳在甲曰閼逢又姓左傳鄭大夫甲石甫。古狎切,十。

2 甲:
胛:背胛。

3 甲:
梜:木理亂。

4 甲:
押:押籬壁也。

5 甲:
𥑐:漢書人名。

6 甲:
鉀:鎧屬今單作甲。

7 甲:
玾:山側。

8 甲:
𨒇:漢書人名。

9 甲:
𠩘:𠩘𠪮。

10 甲:
𩌍:𩌍䩖胡履。

Library Resources
1 翣:
翣:翣形如扇以木爲匡禮天子八諸侯六卿大夫四士二丗本曰武王作翣。所甲切,八。

2 翣:
𧲌:豕母。

3 翣:
啑:啑喋。

4 翣:
帹:面衣。

5 翣:
翜:豕母。

6 翣:
䬊:風疾。

7 翣:
㞚:薄㞚。

8 翣:
𧻵:行𧻵𧻵。

Library Resources
1 呷:
呷:喤呷衆聲。《說文》曰:吸呷也。呼甲切,四。

2 呷:
譀:誇誕。

3 呷:
䛅:𧬈䛅語聲。

4 呷:
𣢗:𣢗𣢗鼻息。

URN: ctp:n317308