Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《四時》

Library Resources
1 四時:
《釋名》曰:四時,四方各一時。時,期也,不失期也。

2 四時:
《書》曰:乃命羲和,敬授民時。

3 四時:
《禮》曰:天有四時,春秋冬夏,無非教也。

4 四時:
《周禮》曰:典瑞掌玉器之藏,土圭以致四時日月。度其影至不至,以知其形失也。

5 四時:
《爾雅》曰:四時和為玉燭。
又曰:春為青陽,夏為朱明,秋為白藏,冬為玄英。

6 四時:
《論語》曰:天何言哉?四時行焉,萬物生焉。

7 四時:
《周禮》曰:凡四時成歲,歲者春夏秋冬,各有孟、仲、季,以名十有二月。月中氣以著時應,春三中氣,雨水,春分,穀雨;夏三中氣,小滿,夏至,大暑;秋三中氣,處暑,秋分,霜降;冬三中氣,小雪,冬至,大寒。閏無中氣,斗指兩辰之間。萬物春生夏長,秋收冬藏,天地之正,四時之極,不易之道。

8 四時:
《春秋繁露》曰:四時天之四選,春者少陽之選,夏者太陽之選,秋者少陰之選,冬者太陰之選。四時之行,父子之道也;天地之志,君臣之義也;陰陽之理,聖人之法也。

9 四時:
《廣雅》曰:四方各一時,時,期也,物之生死各應節期而止也。
又曰:時,司空也。司空,主也。各主一方物之生死。

10 四時:
京房《易妖占》曰:海燕自來,眾燕隨之,穀不登。君失春政則蒼燕見于邑,民多流亡,失夏政則赤燕見于邑,失秋政則白燕見于邑,失冬政則黑燕見于邑,皆如春占。

11 四時:
《管子》曰:歲有四秋而分四時。故曰,農事既成,農夫賦其耜鐵,此之謂春之秋;大夏且至,絲纊之所作,此之謂夏之秋;秋成五穀之所會,此之謂秋之秋;營室中,女事紡績,緝縷之所作也,此之謂冬之秋。
又曰:東方曰歲星,其時曰春,其氣曰風,風生木。南方曰日,其時曰夏,其氣曰陽,陽生火。西方曰辰,其時曰秋,其氣曰陰,陰生金。北方曰月,其時曰冬,其氣曰寒,寒生水。

12 四時:
《淮南子時則》曰:六合:孟春與孟秋為合,仲春與仲秋為合,季春與季秋為合,孟夏與孟冬為合,仲夏與仲冬為合,季夏與季冬為合。孟春始盈,孟秋始縮,盈,長也。縮,短也。仲春始出,仲秋始內,二月播植也,八月取斂也。季春大出,季秋大內,孟夏始緩,孟冬始急,緩,四月陽炎也。急,十月寒縮也。仲夏德畢,季冬刑畢。德畢,陽施窮也。刑畢,陰殺盡也。
又曰:陰陽之專精為四海,四時之散精為萬物。四時者,天之吏也。
又曰:以天為蓋,以地為輿,四時為馬。
又曰:日回而月周,時不與人游。

13 四時:
徐整《三五歷記》曰:北斗當昆侖,昆侖氣連注天下,春夏為露,秋冬為霜。

14 四時:
晉張華詩曰:四氣鱗次,寒暑環周。

15 四時:
晉陸機詩曰:年往迅勁矢,時來諒急弦。

URN: ctp:n363219