Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《社》

Library Resources
1 社:
《孝經緯》曰:社,土地之主也。土地闊,不可盡祭,故封土為社,以報功也。

2 社:
《禮記月令》曰:二月之節,是月也,擇元日命人社。為祀社稷也。春事興,故祭之以祈農祥。元日,謂近春分前后戊日元吉也。
又曰:王為群姓立社曰太社,王自立社曰皇社。諸侯為百姓立社曰國社,自立社曰侯社。大夫以下立社曰置社。

3 社:
《尚書》曰:用命則賞于祖,不用命戮則于社。社主陰,陰主殺。

4 社:
《論語》曰:魯哀公問社於宰我。對曰:「夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰使民戰栗。」

5 社:
《史記》曰:共工氏之子為后土,能平水土,故祀以為社。故天子曰大社,必受霜露風雨以達天地之氣也。社所以親地也,地載萬物,天垂象,取法於天,所以尊天而親地也。社共粢盛,所以報本反始也。

6 社:
《漢書》曰:陳平為里中社宰分肉甚均,父老善之。平曰:使平得宰天下,亦如此肉。
又曰:高祖天下定,詔御史令治榆社,春用羊彘祠之。

7 社:
《魏志》曰:王修年七歲喪母,母以社日亡,來年鄰里社,修感念母悲哀,其鄰里聞,為之罷社。

8 社:
《晉書》曰:阮修,字宣子,伐社樹,或止之。修曰:「若社為樹,伐樹則社移,樹而為社,伐樹則社亡也。」

9 社:
《荊楚歲時記》曰:社日四鄰并結綜會社牲醪,為屋於樹下,先祭神,然後饗其胙。

10 社:
鄭氏云:百家共一社,今百家所社綜,即共立之社也。

URN: ctp:n363961