Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《恒山》

Library Resources
1 恒山:
亦名常山

2 恒山:
《史記》曰:趙簡子謂諸子曰:吾藏寶符于常山,往得者立焉。諸子競往,無所得。無恤曰:「常山臨岱可取也。」簡子曰:「是知符矣。」遂立之。

3 恒山:
《白虎通》曰:北方為常山者何?陰終陽始,其道常久,故曰常。

4 恒山:
《後魏書》曰:道武立廟於上,置侍祀九十九人,歲時禱水旱。至文成帝東巡,親祀其神焉。

5 恒山:
《春秋元命苞》曰:昴、畢散為冀州,分為趙國,立為常山。

6 恒山:
崔鴻《前燕錄》曰:慕容俊壽光三年,常山寺大樹根下,得璧七十二,圭七十,光色精奇,有異常玉。

7 恒山:
《孫子兵法》曰:常山之蛇,名曰率然,一身而兩頭,擊其一頭,則一頭至,擊其中,則兩頭俱至。

8 恒山:
《神農本草》曰:常山有草,名神農,置之門上,每夜叱人。

9 恒山:
《常山圖經》曰:北岳恒山,在縣西北一百四十里。

10 恒山:
《尚書·禹貢》曰:太行恒山,至于碣石,有恒水出焉,其下有祠。

11 恒山:
《恒山記》曰:高三千九百丈,上方三十里,周回三千里,上有泰玄之泉,神草十九種,道者服之成仙。

12 恒山:
又:太史公云:北岳有五名:一名蘭臺府,二名列女宮,三名華陽臺,四名紫微宮,五名太一宮。或云:太茂山山北四百余里,號飛狐之口,有率然蛇,孫吳喻兵勢。

13 恒山:
《管子》曰:其山北臨代,南俯趙,東接河海之間,早生而晚殺,五谷之所蕃熟,四種五獲焉。

14 恒山:
陽固《北都賦》曰:茂丘,茂山也。蓋恒岳之別名,泒水從西來,甚大,至茂山之西,沉伏于地,過山而復出,其大如初。世言避恒岳之靈。

URN: ctp:n364670