Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《隰》

Library Resources
1 隰:
《釋名》曰:隰,蟄也,蟄,濕意也。

2 隰:
《說文》曰:隰,坂下濕也。

3 隰:
《春秋說題辭》曰:下濕白隰,隰者濕也,下而澤也。

4 隰:
《尚書大傳》曰:下而平者謂之隰,隰之言猶濕也。

5 隰:
《詩》曰:淇則有岸,隰則有泮。毛萇曰:泮,陂也。
又曰:山有扶蘇,隰有荷花。
又曰:山有漆,隰有栗。
又曰:山有榛,隰有苓。毛萇曰:苓,大苦也。
又曰:山有苞櫟,隰有六駁。鄭玄曰:山之有櫟,隰之有不駁,皆其所宜。
又曰:隰桑有阿,其葉有儺。鄭玄曰:隰中之桑茂盛,喻君子不用而野處也。

6 隰:
《禮》曰:孟春之月,天子祈穀于上帝,善相丘陵阪險原隰土地所宜,五穀所殖,以教導民,必躬親之。
又曰:季夏行秋令,則丘隰水潦,禾稼不熟。

7 隰:
《傳》曰:晉曲沃武公伐翼,逐翼侯于汾隰,驂絓而止,夜獲之,及欒共叔。
又曰:楚薳掩為司馬,書土田,度山林,鳩藪澤,牧隰皋。

URN: ctp:n366433