Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《豐》

Library Resources
1 豐:
《漢書地理志》曰:漆沮既從,豐水攸同。顏師古注曰:豐水出鄠之南山,言沮水既從入渭,豐水亦同來也。

2 豐:
《水經注》曰:渭水又東,與豐水會于短陰山,水會無他高山異巒,惟東原阜石墩而已。水上舊有便門橋。

3 豐:
《毛詩·文王有聲》曰:豐水有芑,武王豈不仕?貽厥孫謀,以燕翼子。

4 豐:
《文子》曰:老子云:「豐水之深十仞,而不受塵垢,金鐵在中,形見于外。」

URN: ctp:n366688