Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《沙》

Library Resources
1 沙:
《龍魚河圖》曰:蚩尤兄弟八十一人,并銅頭鐵額,食沙石。

2 沙:
《韓詩外傳》曰:孔子南游適楚,至於阿谷之隧,有女子佩瑱而浣者,孔子曰:「彼婦人其可與言乎?」執觴以授子貢曰:「善為之辭。」婦人答曰:「阿谷之隧,隱曲之汜,欲飲則飲,何問於婢子?」授子貢觴,跪坐置之沙上曰:「禮不親授。」
又曰:自西河至於流沙,千里而遙,雍州是也。

3 沙:
《家語》曰:得其人,如聚沙而雨之;非其人,如會聾而鼓之。

4 沙:
《史記》曰:張良以鐵椎擊秦始皇於博浪沙,中其副車。
又曰:上在雒陽南宮,從復道望見諸將往往相與坐沙中語。
又曰:武帝元封元年旱,於是天子乃禱萬里沙。

5 沙:
《戰國策》曰:齊襄王立,田單相之。過淄水,有老人涉水而寒,不能行,坐沙中,田單見其寒也,解裘而衣之。襄王曰:「不早圖,恐后悔之。」

6 沙:
《漢書》曰:韓信擊龍且,夾睢水,夜令人為萬餘囊盛沙,以壅水上流。

7 沙:
《東觀漢記》曰:朱鮪等共會洧水上,沙中設壇,立聖公為天子。

8 沙:
《博物志》曰:石蕃,衛臣也,背能負千二百石沙。

9 沙:
《廣志》曰:流沙在玉門關外,南北二千里,東西數百里,有三斷,名曰三隴。

10 沙:
《列子》曰:牛缺者,上地之大儒也。之邯鄲,遇盜於耦沙。

11 沙:
《魯連子》曰:朝露之蒲,工女不能治;淄澠之沙,計兒不能數。

12 沙:
《韓子》曰:孫叔敖請漢間之地,沙石之處。

13 沙:
《曾子》曰:白沙在泥,與之皆黑。

14 沙:
《淮南子》曰:河水欲清,沙壤穢之。
又曰:寒凝水,熱焦沙。

15 沙:
《抱樸子》曰:穆王南征,一軍盡化,小人為蟲沙。

16 沙:
《說苑》曰:湯之時,大旱七年,焦沙爛石。

17 沙:
葛洪《肘后方》曰:治溺死,熬沙以覆死人,使上下有沙,但出口鼻。

18 沙:
《古今注》曰:宣帝地節元年,上都沙中夜風,有火如粟。

19 沙:
《曹瞞傳》曰:操征馬超,隔渭水。婁子伯說曰:「今天寒,可起沙為城,以水灌之,可一夜而成。」

20 沙:
《劉根別傳》曰:潁川太守高府君到官,民人疫,郡中掾史死者過半,夫人郎君悉得病,從根求消除病氣。根曰:「於廳事之亥上穿地取沙三斛著中,以醇酒三升沃其上。」府君從之,病者悉得愈,疫氣絕。

21 沙:
《搜神記》曰:有物處于江水,其名曰蜮,一曰短狐,能含沙射人,以術方抑之,則得沙石於肉中。

22 沙:
段國《沙州記》曰:澆河西有黃沙,沙南北一百二十里,東西七里,西極大楊川,望黃沙猶人委乾糒,地不生草木,黃沙蕩然,沙州取號焉。

23 沙:
《豫章記》曰:龍沙在郡北帶江,沙甚潔白,高峻而峙,陂陀有龍形,舊俗九月九日登高上處也。

24 沙:
《新安記》曰:錦沙村,傍山依壑,素波澄膜,錦石舒文,冠軍吳喜聞之而造焉,鼓柁游泛,彌旬忘返。嘆曰:「名山美石,故不虛賞,使人喪朱門之志。」

25 沙:
《王孚記》曰:袁州有水,春交則上白沙如米,於兩岸九十餘里,呼為米沙,若一岸遍米,其方豐熟。

26 沙:
《湘中記》曰:白沙如霜雪,赤岸似朝霞。

27 沙:
《遁甲開山圖》曰:沙土之浦,雲陽之墟,可以長生,可以隱居。沙土,即長沙也,云陽,古仙人也。

28 沙:
《郡國志》曰:杭州浙江有江沙漲,昔武烈為郡吏赴府,鄉人餞之,會此沙上。父老曰此沙狹而長,君必為長沙太守。果然。
又曰:伊州,鐵勒國也,而路多沙磧,磧內時聞叫喚聲,不見人,或聞歌笑之聲,蓋鬼物也。

29 沙:
《鄱陽記》曰:新昌水有一沙堆,在縣東北五十里,其形狀如覆船,鮮凈特異,每年豐稔,其沙即堆積如舊,若沙移河岸,其年儉,古來相傳,以為常驗。

URN: ctp:n367619