Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《渠》

Library Resources
1 渠:
《史記河渠書》曰:禹以為河所從來者高,難以行平地,數為敗,乃釃二渠《漢書音義》曰:釃,分也。以引其河載之高地,過降水,至于大陸,播為九河也。鄭國間說秦,令鑿涇,自中山南,西交瓠口為渠,溉斥鹵之地四萬餘頃,收皆畝一鍾,於是關中為沃野,無凶年,秦以為富強,卒并諸侯,因命曰鄭國渠。

2 渠:
《漢書》曰:禹作二渠以引河,武帝時,穿渠水岸若崩,乃鑿井深四十丈,井下相通,井渠自此始。得龍骨,故龍首渠。起谷口,入櫟陽,注渭中,因名渠,民得其饒。歌曰:「田於何所?池陽谷口。鄭國在前,白公起後。舉鍤為雲,決渠為雨。」
又曰:張掖郡有千金渠。

3 渠:
范曄《後漢書》曰:樊密所起廬舍,皆有深堂高閣,陂渠灌注,又池魚牧畜,有求必給。

4 渠:
《魏志》曰:遼西單于蹋頓尤強,公將征之,鑿渠自滹沱入泒水,名平虜渠。又從溝河口鑿入潞河,名泉州渠,以通海。
又曰:建安十八年九月,鑿渠引漳水入白溝以通河。
又曰:賈逵為豫州刺史,通運渠二百餘里,所謂賈侯渠。

5 渠:
《北史》曰:郭衍為開漕渠大監,部率水工鑿渠引渭水,經大輿城北,東至潼關,漕運四百餘里,關中賴之,名曰富人渠。

6 渠:
《隋書》曰:薛胄為兗州刺史,先是兗州城東沂、泗二水合而南流,泛濫大澤中,胄遂積石堰之,使決令西注,陂澤盡為良田,又通轉運,利盡淮海,百姓賴之,號為薛公豐兗渠。

7 渠:
《唐書》曰:溫造為郎州刺史,在任開后鄉渠九十七里,溉田二千頃,郡人獲利,乃名為右史渠,造自起居舍人出郡。

8 渠:
《水經注》曰:漢司空漁陽王梁之為河南也,將引穀水以溉京師,渠成而水不流,故以坐免。後張純堰洛以通漕,洛中公私懷贍。是以渠今引穀水,蓋純之創也。
又曰:漢明帝之世,司徒伏恭薦王景善能治水,顯宗詔與謁者王吳始作浚儀渠,吳用景法,水乃不害,此即景時所修故瀆也。渠流東注浚儀,故復謂之浚儀渠也。明帝十五年東巡狩至無鹽,帝嘉景功,拜河堤謁者。
又曰:魏武帝又堰漳水回流東注,世號天井堰。二十里中作十二磴,磴相去三百步,令互相灌注,一原分為十二流,皆懸水門,自城西東入,逕銅雀臺下,伏流入城,東流謂之長明渠。

9 渠:
戴延之《西征記》曰:洛陽城外四面有陽渠水,周公所制也,建春門外二橋最大,一從一橫。

10 渠:
《續述征記》曰:按《河渠書》《溝洫志》引河為洪溝。一說秦至魏鑿渠引河灌大梁,名曰洪溝焉。

11 渠:
崔寔《政論》曰:戰國海內十二分,魏州有史起引漳水灌鄴,民以興歌,蜀郡李冰鑿離堆通二江,益部至今賴之。秦開鄭國,漢作白溝,而關中號為陸海。

12 渠:
《郡國志》曰:瀛州平舒縣古五渠水,魏延興初,文安縣人孫愿等捕魚此水,先祭,忽有群魚從西而來,有一人異甚,謂愿曰:「若得大魚勿殺。」及下網,果得大魚,乃殺之,腹中盡得其祭而食,群魚并飛,遂不復得,因名此處為飛魚口。

13 渠:
《鄴城故事》曰:西門豹為令,造十二渠,決障水以溉民田,因是戶口豐饒。今渠一名安澤陂是也。

14 渠:
《內黃圖經》曰:前漢倪寬遷內黃令,吏民大信,表開六輔渠以大灌溉,民極獲利,因曰倪公渠。

URN: ctp:n367674